Reglement

Reglement
 

De jacht op de Glazen Bol wordt op het scherpst van de snede uitgevochten: de belangen zijn groot, de eer niet in woorden of materie uit te drukken. Bij een gebrek aan houvast, richtlijnen en ijzeren wetten komen de deelnemers niet zonder kleerscheuren uit de strijd. Het Roversnest heeft een heus reglement opgesteld om ieder jaar weer in goede banen te kunnen leiden. De artikelen zijn zorgvuldig opgesteld en worden, daar waar nodig, jaarlijks opnieuw gewogen en aangepast.

Artikel 1

De Glazen Bol en de 1000 Rovers is een besloten gezelschap. Liefhebbers van sportevenementen vinden elkaar in sociale activiteiten en een voorspellingscompetitie van 50 sportgerelateerde vragen. Het gaat uiteindelijk om de Glazen Bol. Ieder seizoen wordt het roversjaar in stijl afgesloten.

 

Artikel 2

De contributie bedraagt 50 euro. Van deze bijdrage worden de prijzen, de sociale activiteiten, de website en de jaarafsluiting betaald. Indien nodig worden voor de sociale activiteiten en de afsluiting van het jaar een extra bijdrage gevraagd van de deelnemers.

 

Artikel 3

De deelnemers mogen zich Rovers noemen. Rovers zijn 18 jaar of ouder.

 

Artikel 4

De Glazen Bol duurt van 18 september 2020 tot en met 8 augustus 2021. Vragen en deadlines worden door middel van e-mail en via de website www.1000rovers.nl bekend gemaakt. Het Roversnest zorgt per evenement voor links naar nuttige informatie.

 

Artikel 5

De Rovers verplichten zich tot het betalen van contributie. Indien de contributie niet tijdig is ontvangen, kan het Roversnest overgaan tot schorsen van de Rover. Een geschorste Rover kan geen punten verdienen maar moet wel betalen.

 

Artikel 6

Iedere voorspelling is in de Glazen Bol 20 punten waard. Er zijn in totaal 1000 punten (50×20 punten) te verdelen. Wanneer meerdere Rovers een vraag goed hebben voorspeld, worden de 20 punten evenredig over het aantal Rovers met een juiste voorspelling verdeeld. Er zijn twee soorten vragen: vragen met en vragen zonder bonus. Een goed antwoord op een vraag zonder bonus levert direct 20 te verdelen punten op, een goed antwoord op een vraag met bonus 2×10 punten (zie artikel 7).

 

Artikel 7

De bonusvraag bestaat uit twee delen: een hoofdvraag en een bonus. Zowel de hoofdvraag als de bonusvraag leveren 10 te verdelen punten op. Een Rover heeft alleen recht op de bonus na een goed voorspelde hoofdvraag. Ook hier geldt dat de verdiende punten moeten worden gedeeld onder alle juiste voorspellingen. Een goed antwoord op de hoofdvraag en de bonusvraag levert twee punten op voor de Rovershoed (zie artikel 10).

 

Artikel 8

Het kan voorkomen dat een vraag twee of meer juiste antwoorden oplevert. In dat geval worden de punten gewoon gedeeld onder het aantal Rovers met een juiste voorspelling. Voor de Rovershoed en andere nevenklassementen krijgt iedere Rover met een correcte voorspelling 1 punt.

 

Artikel 9

De absolute hoofdprijs is de Glazen Bol. Dit betreft een wisselbeker, eeuwige roem en een aardigheidje. De Rover met de meeste punten aan het einde van het seizoen wint deze hoofdprijs. De punten worden zonder afronding gedurende het seizoen opgeteld. In het klassement worden de punten op 1 decimaal afgerond afgebeeld, maar de overige decimalen blijven meetellen (door in de stand op het afgeronde puntentotaal achter de rover te klikken, verschijnen alle decimalen).

Eindigen twee of meer Rovers zonder afronding met een exact gelijk aantal punten op de eerste plaats, dan wordt het aardigheidje verdeeld en mag de Rover met de meeste juiste antwoorden de Glazen Bol een jaar lang houden. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak wie de Glazen Bol mee naar huis mag nemen. De nummers 2 en 3 winnen enkele ferme kussen van een Roversmiss, bloemen en een habbekrats.

De uiteindelijke winnaar van de Glazen Bol wordt uit het eindklassement van de Rovershoed en andere subklassementen geschrapt.

 

Artikel 10

De Rovershoed gaat aan het einde van het seizoen naar de Rover met de meeste goed voorspelde vragen. De winnaar mag de hoed een jaar houden en ontvangt een kleinigheidje. Bij een gelijke stand wint de Rover met de meeste punten in de Glazen Bol. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak.

 

Artikel 11

Naast de Glazen Bol en de Rovershoed zijn er in 2020-2021 nog vier titels te behalen: de Olympische Rover, de Voetbalrover, de Wielerrover en de KO-Rover.

Voor de eerste 3 nevenklassementen gelden nagenoeg dezelfde reglementen als voor de Rovershoed: degene met de meeste correcte voorspellingen wint, indien gelijk dan wint de Rover met de meeste punten binnen in de Glazen Bol over de vragen die meetellen voor het specifieke nevenklassement. Is dat ook gelijk dan tellen de meeste punten in de Glazen Bol als geheel. Is ook dat aantal gelijk, dan volgt een door het Roversnest nader te bepalen tiebreak. Een goed antwoord op zowel de hoofd- als de bonusvraag leveren twee punten op.

De KO (Knock-out)-Rover is een aparte competitie en staat helemaal los van de jacht op de Glazen Bol. Voor dit klassement is een aparte serie vragen en geldt het principe: de verliezer haakt af, de winnaar gaat verder. Door loting worden 2 rovers aan elkaar gekoppeld. Op een vooraf onbekend moment wordt er gevraagd wie er wint. De rover die als eerste reageert mag als eerste een keuze maken. Zo zijn bijvoorbeeld Bokswedstrijden, de Boat Race of Davis Cup tennis uitermate geschikte evenementen om een ronde KO-rover te spelen.

De winnaars verdienen een ludieke prijs. Wanneer de winnaars van deze titels zonder opgave van een, in de ogen van het roversnest, legitieme reden niet op het feest komt om de prijs in ontvangst te ontvangen, kan het Roversnest besluiten om de prijs te laten vervallen.

Artikel 12

Voor het klassement van de Voetbalrover tellen alleen de punten die zijn verdiend met de vragen over de Europese Liga’s, Climax Eredivisie, Champions League en EURO 2020 (inclusief finale). Voor de Wielerrover tellen alleen de vragen mee die gerelateerd zijn aan wielrennen: Luik-Bastenaken-Luik, Parijs-Roubaix, Ronde van Vlaanderen en de Tour de France. Ook de Olympische titelstrijd op het onderdeel mountainbike telt dit jaar mee voor de Wielerrover. Tot slot de Olympische Rover waar uiteraard alle 12 Olympische vragen punten kunnen opleveren.

Artikel 13

Voorspellingen kunnen alleen via de website www.1000rovers.nl worden gedaan. Elke Rover krijgt hiervoor een wachtwoord en gebruikersnaam. Na inschrijving krijg je van het Roversnest een wachtwoord. Onder het kopje -Mijn gegevens- kun je het wachtwoord altijd veranderen.

Artikel 14

Iedere Rover is zelf verantwoordelijk voor de inzending die is uitgevoerd onder zijn account, gebruikersnaam en inlogcode.

Artikel 15

Het Roversnest bepaalt het aantal dagen voor een deadline wanneer kan worden ingezonden. Deze periode wordt via de mail en op de website bekend gemaakt. Het Roversnest zorgt voor de antwoordenlijsten: er kan geen antwoord worden gekozen buiten deze antwoordenlijst.

Artikel 16

Het aantal dagen tot een deadline is sterk afhankelijk van het moment dat definitieve startlijsten door de betreffende sportbond bekend worden gemaakt. Het Roversnest kan beslissen om op de antwoordenlijst een ‘verwachte startlijst’ aan te bieden. Deze startlijst is altijd definitief en zal niet meer wijzigen. Wanneer  de uiteindelijke winnaar of juiste antwoord op de vraag  niet op onze startlijst was terug te vinden, dan zal de optie ‘ZZZ-niet op de lijst’ uitkomst bieden.

Artikel 17

Een inzending op een vraag na de gestelde deadline komt niet voor punten in aanmerking. De deadline sluit automatisch om precies 00:00 uur van de betreffende dag. Enkele momenten na het sluiten van de deadline worden alle inzendingen via onze website openbaar gemaakt.

Artikel 18a

Het Roversnest is gemachtigd om een vraag binnen een evenement tijdens het seizoen aan te passen wanneer voortschrijdend inzicht daarom vraagt. Het veranderen van vragen zal tot een minimum worden beperkt om iedere vorm van eventuele competitievervalsing te voorkomen. Het is technisch gezien niet wenselijk om een evenement of vragen aan een evenement toe te voegen of te verwijderen. Ook het type vraag (enkele, dubbele, bonus- of margevraag) zal om dezelfde reden hetzelfde blijven als aan het begin van het seizoen.

Artikel 18b

Zoals afgelopen seizoen is gebleken kan het Corona-virus de internationale sportkalender behoorlijk in de war schoppen.

Evenementen die worden afgelast maar voor 8 augustus 2021 alsnog doorgang vinden, zullen op de kalender blijven staan. Voor evenementen die worden afgelast vervallen en niet worden ingehaald voor 8 augustus 2021 zal naar passende vervangende vraag/vragen worden gezocht. Daarbij zal de soort vraag (enkele vraag, dubbele vraag met of zonder bonus of marge vraag) hetzelfde moeten zijn.

Wanneer er geen mogelijkheid is om een vervangende vraag te stellen, omdat een enkele vraag onderdeel is van een reeks vragen (bv tijdens de Olympische Spelen), kan ervoor worden gekozen om alle ingezonden antwoorden als onjuist te beschouwen. Dit alles met in achtneming van de geest van het spel en met oog op een zo eerlijk mogelijk verloop van onze jacht naar de Glazen Bol.

Zoals gebruikelijk zal in situaties waarin het reglement niet voorziet artikel 27 ten alle tijden uitkomst bieden.

Artikel 18c

Wanneer minder dan 40 van de 50 gevraagde voorspellingen worden beantwoord, dan wordt het seizoen afgesloten zonder winnaars. De prijzen zullen in dat geval niet worden uitgereikt. Hierbij in acht genomen de maatregelen die worden genomen bij afgelasten van evenementen zoals in artikel 18b opgesteld. De betaalde contributie zal worden doorgeschoven naar een volgend seizoen.

Artikel 19

Na inzenden wordt automatisch een e-mail verzonden met de geplaatste voorspelling(en). Het is absoluut onmogelijk om een voorspelling te veranderen na inzenden. Ook niet als de deadline nog niet is verstreken. De database van onze website verwerkt namelijk per direct alle inzendingen. Wijzigingen kunnen problemen veroorzaken. Bovendien is het einde zoek als op verzoeken om tikfouten te herstellen zou worden ingegaan. Inzenden vraagt dus enige concentratie.

Artikel 20

Op de website staan actuele inzendingen en tussenstanden.

Artikel 21

De uitslagen en statistieken van de officiële sportbonden gelden. De officiële website fungeert als enige informatiebron. Wijzigingen in uitslagen die bekend zijn gemaakt tot 9 augustus 2021 worden met terugwerkende kracht verwerkt in de verschillende Roversklassementen.

Artikel 22

Correspondentie gericht aan het Roversnest kan via duizendrovers@gmail.com. Informatie die bestemd is voor alle Rovers kan het best via het plaatsen van een reactie op een artikel geschieden.

Artikel 23

De sociale activiteiten en de jaarafsluiting zijn alleen toegankelijk voor leden tenzij het Roversnest anders bepaalt.

Artikel 24

Om het sociale karakter van De Glazen Bol en 1000 Rovers in stand te houden, kunnen Rovers alleen lid worden op basis van invitatie door het Roversnest. Dit geldt zowel voor potentiële Rovers als huidige Rovers. Invitatie, eventueel op voordracht van een Rover, vindt plaats op basis van willekeur.

De volgende criteria worden voor een invitatie gehanteerd: mate van participatie aan roversactiviteiten, voelbare interesse in het sociale karakter en spelbeleving.

Artikel 25

Om te voorkomen dat De Glazen Bol en de 1000 Rovers haar sociale karakter verlies, geeft iedere Rover door deelname toestemming om foto’s, video’s, namen en verwijzingen van/naar hem te plaatsen op onze website. Gegevens als telefoonnummers, mailadressen en andere persoonlijke gegevens zullen, in lijn met de AVG, niet op onze website zijn terug te vinden. Deze informatie zal vertrouwelijk worden behandeld en niet worden ingezet voor andere doeleinden of worden gedeeld met derden.

Om te voorkomen dat eerder genoemde verwijzingen naar Rovers door Google worden opgemerkt, is onze site hiertegen beschermd.

Artikel 26

Vrouwen zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 27

Indien het reglement niet voorziet in een oplossing, neemt het Roversnest een beslissing.

Artikel 28

Het Roversnest bestaat uit Rob Lenting, Pieter den Hartogh, Gommert Leune en Karsten van der Kraaij.

Gepubliceerd op 26/06/2018
Aangepast op 25/10/2020
Auteur: Roversnest